Klachtenportaal

Jaap in beweging! hanteert een klachten en geschillenregeling.
Klachten zijn niet prettig en het is mooi als je dat met elkaar kunt oplossen. Wanneer
blijkt dat het samen niet op te lossen is is er de mogelijkheid voor het indienen van een
klacht bij een externe klachtencommissie.

Met een klachten en geschillenregeling achter de hand weet je dat je er wel met elkaar
uit kunt komen. Een klacht kan telefonisch, schriftelijk of per mail worden gemeld bij
Jaap in beweging!.

Klachten dienen schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden, doch binnen 48 uur na
constatering, ofwel –bij niet zichtbare gebreken- 48 uur nadat de gebreken
redelijkerwijs konden worden geconstateerd. Een klacht dient tevens schriftelijk te
worden bevestigd bij de directie van Jaap in beweging!. De schriftelijke klacht dient
ondertekend te zijn door de klager of diens wettelijk vertegenwoordiger. Bij geschillen
welke niet door opdrachtgever en zorgverlener tezamen kunnen worden opgelost, kan
een klacht worden ingediend bij de externe klachtencommissie van Jaap in beweging die
kunnen per mail verstuurd worden naar info@klachtenportaalzorg.nl te vinden op de
site klachtenportaalzorg.nl