Privacyverklaring

Jaap Meerhoff verwerkt persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens gaan over
de personen waarmee we contact onderhouden en aan wie we onze diensten
verlenen. Dit zijn onder meer cliënten van Jaap in beweging! Maar ook
verwerken we persoonsgegevens van medewerkers, contactpersonen van
klanten, leveranciers of business- en netwerkpartners.

Persoonsgegevens zijn allerlei soorten gegevens die betrekking hebben op een
specifiek persoon. Denk aan: naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum e-
mailadres, school, docenten, maar bijvoorbeeld ook een omschrijving van de
hulpvraag of de thuissituatie. Deze gegevens hebben wij nodig voor de
dienstverlening en zijn we ook wettelijk verplicht te verzamelen.

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens bij Jaap in beweging! veilig
zijn. En dat u ons uw persoonsgegevens toevertrouwt. Daarom hebben we onze
procedures aangepast en de gegevens waar mogelijk geanonimiseerd. Via mail
verslagen toesturen gebeurt alleen d.m.v. versleutelde documenten, zodat deze
niet te openen zijn, mocht de mail in verkeerde handen vallen. Worden er toch
volledige gegevens in documenten verstuurd, dan worden de documenten
versleuteld met een wachtwoord en zal het wachtwoord aan u bekend worden
gemaakt via sms of app.

Persoonsgegevens zullen nooit zonder uw toestemming met derden gedeeld
worden of op een andere manier verspreid worden.

We zullen u informeren als we uw persoonsgegevens vastleggen en om
toestemming vragen, wanneer dat nodig is. Daarnaast kunt u gebruik maken
van uw privacy rechten onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG). Zo kunt u ons verzoeken om uw persoonsgegevens in te zien, te
corrigeren of te wissen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de registratie van uw
persoonsgegevens. U kunt ons bellen of een mail sturen. Tevens kunt u
eventuele klachten over deze verklaring of onze afhandeling van privacy
verzoeken rechtstreeks melden bij de toezichthouder op de AVG, de Autoriteit
Persoonsgegevens.

Om te voldoen aan alle wettelijke eisen én de veiligheid van uw gegevens te
waarborgen hebben we de volgende documenten opgesteld en geactiveerd:

Verwerkingsregister; alle instellingen waarmee we persoonsgegevens uitwisselen hebben we in kaart gebracht per kind/leerling. Ouders hebben uitdrukkelijk toestemming gegeven, middels een ondertekende verklaring, dat deze gegevens uitgewisseld mogen worden.
Datalek protocol; een protocol waarbij we stapsgewijs aangeven wat te doen bij een datalek.
Intern privacy protocol; een protocol waarin we beschrijven en actief delen met medewerkers hoe iedereen om dient te gaan met persoonsgegevens.
Verwerkingsovereenkomst; alle instellingen en ouders/verzorgers waarmee we persoonsgegevens uitwisselen verklaren dat ze zorgvuldig hiermee omgaan.
Privacy statement; een verklaring dat we gegevens verwerken en welke gegevens er verwerkt worden
Wij staan open voor uw vragen over privacy of wanneer u gebruik wilt maken van uw privacy rechten. U kunt dan contact opnemen via onderstaand telefoonnummer of per email uw vraag stellen of een verzoek aangeven. Wij reageren uiterlijk binnen 5 werkdagen op uw verzoek.

Jaap Meerhoff namens Jaap in beweging!
Telefoon: 06-14168193
Email: info@jaapinbeweging.nl
 Jaap in beweging! kan deze privacyverklaring aanpassen. De laatste wijziging was op 2 oktober 2018.